Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


Yıllık İzin Formu (Dekan YO Müd. Enst. Müd.)

Yıllık İzin Formu(Dekan, YO.Müd., Enst.Müd.) için tıklayınız.

DEKAN/MÜDÜR YILLIK İZİN FORMU DOLDURMA ESASLARI

A)Formun Doldurulması :

BÖLÜM 1: İzin başvuru dilekçesinin doldurulması

Formda yer alan;

“.. / . . /201 . tarihinden itibaren …..(………..) gün süre ile mazeret izni / yıllık İzin  kullanmak istiyorum.” satırında kullanılacak iznin başlangıç tarihi ve süresi doldurulacak, iznin türü belirlenerek uygun olmayan kısmın üzeri çizilecektir.

 

“Belirtilen süre içerisinde İzinli sayılmam ve aşağıda adi geçen öğretim elemanının Dekanlığa/Müdürlüğe vekâlet etmesi hususunda gereğini izninize arz ederim. …/…/201..” satırında ilgili birime göre uygun olmayan kısım silinecektir.

İzin başvuru dilekçesinde;

  1. a) İzne ayrılacağı tarih, kullanmak istediği izin süresi ve türü, dilekçe tarihi,
  2. b) İzni kullanacağı adresi,
  3. c) Adı Soyadı, Unvanı, Birimi, Sicil No,
  4. d) Bölüm 3’de yer alan “VEKALET DURUMU”’nda; izne ayrılacak “Dekan/Müdür”, görevi itibariyle izinli bulunduğu süre içerisinde bu göreve vekalet edecek personelin Adı Soyadı, Unvanı, Birimi, Sicil No’su, mutlaka dolduracak ve imzalayacaktır.

Vekalet edecek personel farklı bir birimden ise, ilgili birime de formun bir nüshası gönderilir.

BÖLÜM 2: Dilekçenin kayıt edilmesi

İzin isteminde bulunan “Dekan/Müdür”’ün dilekçesi Rektörlük evrak kayıt servisinde kayda alınacaktır.

BÖLÜM 3: İzin durumu bilgilerinin işlenmesi

İzin isteminde bulunan “Dekan/Müdür”’ün özlük işlemlerinin yapıldığı birimde izin durumu bilgileri kontrol edilecek ve gerekli bilgiler doldurulacaktır.

  1. a) İzin Türü: Mazeret, yıllık olarak belirtilip, “yıllık” İzinli ise;
  2. b) 200.. Yılı İzni: İzni kullandığı tarih itibariyle bir önceki yıldan kalan izni;
  3. c) 200.. Yılı İzni: İzni kullandığı tarih itibariyle o yıldaki izni;
  4. d) İstenen Süre: İlgilinin dilekçesinde belirttiği süre,
  5. e) Kalan İzin : İzni kullandığı tarih itibariyle bir önceki yıldan kalan izni ile o yıldaki izni toplamından; kullanılan İzin süresi kalanı, yazılır

Bu bölümde yer alan “Vekalet Durumu”, İzin dilekçesi yazılırken ilgili “DEKAN/MÜDÜR” tarafından doldurulacaktır.

BÖLÜM 4: İznin onaylanması

İlgili birime göre uygun olmayan kişim silinecek ve verilen yetkiye göre uygun olmayan yetkilerin üzeri çizilerek hazırlanan form, üç nüsha olarak Üniversitemiz Rektörünün onayına sunulur.

 

BÖLÜM 5: Onaylanan İzin formunun ilgili birime gönderilmesi

Onaylanan İzin formu; ilgili birime göre uygun olmayan kısım silinecek, tarih ve izin süresi bölümleri ile yetki verilen öğretim elemanının unvanı ve adı -soyadı bölümü doldurulacak, verilen yetkiye göre uygun olmayan yetkilerin üzeri çizilecek ve imzalandıktan sonra Rektörlük evrak sevisince kayda alınacak ve ilgili birime gönderilecektir.

Bu bölümde yer alan “KONU :” bölümüne form içeriğinin konusu yazılacak, “SAYI :” ve “TARİH :” bölümleri Rektörlük evrak servisince doldurulacaktır.

  1. B) Form ile İlgili Diğer Konular :

 

1- Bu form üç nüsha olarak düzenlenerek, onaylandıktan sonra; bir nüshası biriminizde kalmak kaydıyla, iki nüshası Personel Daire Başkanlığına gönderilmelidir.

2- İznini il sınırları dışında geçirecek olanlar içinde bir nüsha düzenlenir ve izni geçirecek olana verilir.

3- Akademik ve idari personelin izne ayrılacağı tarihten en az 1 hafta önce biriminden İzin talebinde bulunması gerekir.

4- Farklı tarihleri kapsayan her izin dönemi için ayrı ayrı izin formu kullanılması gerekir.

5- Formdaki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.

6- Form kullanılırken formda yer alan “Bölüm numaraları satırı” silinmelidir.

7- Birimler, formda yer alan kendi birimleri ile ilgisi olmayan ibareleri kaldırarak kendi birimlerine uygun şekilde formu hazırlayabilir. Örnek: Fakülteler formda yer alan “DEKAN/MÜDÜR” ibaresini kendi formlarında sadece “DEKAN” olarak düzenleyebilir.


Son Güncelleme : 26 Ocak Perşembe 2017
50